Dozór elektroniczny – warunkowe przedterminowe zwolnienie
6 czerwca 2018

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli została wobec niego orzeczona kara nieprzekraczająca jednego roku pozbawienia wolności a skazany nie jest multirecydywistą. Tak jak kara pozbawienia wolności, tak też w zakresie dozoru elektronicznego istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia. Sąd orzekając w przedmiocie wniosku o przedterminowe zwolnienie…

Prawa zatrzymanego
14 maja 2018

Zatrzymanie jest środkiem przymusu w postępowaniu karnym polegającym na krótkotrwałym pozbawieniu wolności w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Aby dokonać zatrzymania organy ścigania muszą powziąć uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo. Wyróżniamy dwa rodzaje zatrzymania: zatrzymanie policyjne i zatrzymanie prokuratorskie. Dla każdego z nich muszą zostać spełnione oddzielne przesłanki, aby…

Bitcoin – indywidualna interpretacja podatkowa
21 lutego 2018

Ze względu na brak szczegółowych uregulowań prawnych dotyczących kryptowalut (takich jak Bitcoin)w Polsce, oraz pojedyncze wyroki Sądów Administracyjnych, interpretacja podatkowa stała się jedną z najpewniejszych instytucji zapewniających zgodny z prawem obrót czy wydobywanie kryptowalut. Dzięki takiej interpretacji możemy uzyskać wyczerpujący opis przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę zajętego przez wnioskodawcę stanowiska wraz z…

Zastępcza kara pozbawienia wolności
27 listopada 2017

Instytucja zastępczej kary pozbawienia wolności wraz z zasadami jej wymiaru została uregulowana w art. 46 kodeksu karnego wykonawczego. Żeby zrozumieć tę instytucję, należy najpierw zaznajomić się z art. 58 kodeksu karnego, zgodnie z którym, przy orzekaniu kary sąd powinien kierować się priorytetem kar wolnościowych nad karami pozbawiającymi wolności. Do kar wolnościowych należy zaliczyć karę grzywny…