Nadużywanie alkoholu jako przesłanka przypisania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego

21 lutego 2020
Nadużywanie alkoholu jako przesłanka przypisania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Nadużywanie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn orzekania rozwodu w Polsce (16%; 10,3 tys. przypadków). Częściej do rozpadu małżeństwa doprowadza jedynie niezgodność charakterów (42%; 27,6 tys. przypadków) oraz niedochowanie wierności małżeńskiej (22%; 14,2 tys. przypadków). Alkoholizm pociąga za sobą destrukcję małżeństwa i stanowi według 71% wystarczający powód do rozwiązania małżeństwa ankietowanych. Negatywny odbiór społeczny zarówno…

Niepowrót do zakładu karnego

17 lutego 2020
NIEPOWRÓT DO ZAKŁADU KARNEGO

Skazanych, którzy nie stawili się w zakładzie karnym, można podzielić na dwie podgrupy: podgrupę skazanych, którzy nie stawili się w zakładzie karnym w celu rozpoczęcia wykonywania kary pozbawienia wolności i podgrupę skazanych, którzy nie powrócili do zakładu karnego w celu kontynuacji odbywania kary pozbawienia wolności. Skazani, którzy nie powrócili do zakładu karnego w celu kontynuowania…

Przedłużenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

18 grudnia 2019
Przedłużenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kwestią niezwykle istotną dla skazanych przebywających poza zakładem karnym, w ramach dobrodziejstwa korzystania z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, często okazuje się przedłużenie przerwy. Wynika to z faktu, że przedłużenie przerwy umożliwia skazanemu pozostanie w dalszym ciągu na wolności, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie wizji powrotu do zakładu karnego. Skazany co prawda, może się…

Ochrona dóbr osobistych

7 października 2019
Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Tak wskazane przez ustawodawcę dobra osobiste podlegające ochronie dają szeroką możliwość ich interpretacji. Ich wspólną cechą jest to,…