Zakaz stadionowy – czy obowiązuje poza Polską
20 sierpnia 2018

Osoby, na które został nałożony tzw. zakaz stadionowy z pewnością zainteresowane są kwestią czy nałożony na nich zakaz funkcjonuje poza granicami kraju. Polski ustawodawca w akcie normatywnym regulującym problematykę bezpieczeństwa na stadionach nie postanowił dokonać podziału na imprezy rozgrywane na terytorium RP i poza jej granicami. Taka regulacja istnieje w Anglii, gdzie w Football Spectators…

Zakaz stadionowy
16 sierpnia 2018

Zakaz wstępu na imprezę masową (tzw. zakaz stadionowy) należy do katalogu środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu Karnego. W systemie polskiego prawa karnego został uregulowany w Kodeksie Karnym jako środek karny orzekany wobec sprawców przestępstw oraz w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, jako środek wobec sprawców wykroczeń enumeratywnie wymienionych w tej ustawie oraz w…

Dozór elektroniczny – warunkowe przedterminowe zwolnienie
6 czerwca 2018

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli została wobec niego orzeczona kara nieprzekraczająca jednego roku pozbawienia wolności a skazany nie jest multirecydywistą. Tak jak kara pozbawienia wolności, tak też w zakresie dozoru elektronicznego istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia. Sąd orzekając w przedmiocie wniosku o przedterminowe zwolnienie…

Prawa zatrzymanego
14 maja 2018

Zatrzymanie jest środkiem przymusu w postępowaniu karnym polegającym na krótkotrwałym pozbawieniu wolności w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Aby dokonać zatrzymania organy ścigania muszą powziąć uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo. Wyróżniamy dwa rodzaje zatrzymania: zatrzymanie policyjne i zatrzymanie prokuratorskie. Dla każdego z nich muszą zostać spełnione oddzielne przesłanki, aby…