Jakie są różnice między prawem cywilnym a karnym?

Obie te gałęzie prawa obejmują materię skodyfikowaną w dwóch różnych kodeksach. Kiedy to pierwsze reguluje stosunki cywilnoprawne, drugie określa kary dla osób, które dokonały czynu zabronionego (przestępstwa lub wykroczenia), naruszając czyjąś własność, zdrowie lub inne dobro czy wartość. Inaczej też wygląda proces w prawie cywilnym i karnym. Począwszy od nazewnictwa stron (powód i pozwany w sprawach z KC, podejrzany i pokrzywdzony – w postępowaniu przygotowawczym – lub oskarżony i oskarżyciel w postępowaniach z KK) po cel prowadzenia sprawy – w pierwszym przypadku chodzi o ochronę praw podmiotu, w tym drugim zaś – o ukaranie sprawcy czynu zabronionego.

Figurka trzymająca w ręku wagę szalkową oraz miecz

Prawo cywilne Wrocław

 1. przygotowywanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,
 2. reprezentowanie przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych (np. błędy medyczne Wrocław), w tym w szczególności w sprawach dotyczących:
  • zapłaty,
  • odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
  • odpowiedzialności za czyn niedozwolony,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • obrotu nieruchomościami,
  • zasiedzenia, ochrony posiadania,
  • zniesienia współwłasności,
  • najmu, dzierżawy,
  • spadków, darowizn oraz zachowku.

Czym zajmuje się prawo cywilne?

Ujmując temat ogólnie, prawo cywilne zajmuje się regulowaniem stosunków cywilnoprawnych między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi. To oznacza, że obejmuje ono uprawnienia i obowiązki wszystkich tych podmiotów, jakie mają wobec siebie w ramach zawartych umów, np. sprzedaży, zobowiązań etc., a także w ramach współżycia społecznego. Jest jedną z najobszerniejszych dziedzin prawa, obejmującą także sprawy rodzinne, rzeczowe, z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz spadkowe. Prawo cywilne chroni również własność (ruchomości, jak i nieruchomości) jednego podmiotu przed ingerowaniem innych osób. Ochrania również dobra osobiste.

Obejmuje ono niemal każdy aspekt stosunków cywilnoprawnych między różnymi podmiotami i pomaga ustalić ich uprawnienia oraz obowiązki względem siebie. W tym obszarze więc profesjonalna kancelaria z Wrocławia może pomóc chronić Państwa prawa przed bezprawną ingerencją innych podmiotów.

Waga szalkowa w obecności młotka sędziowskiego oraz książek