Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe
15 marca 2022
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu

Kodeks karny daje podstawy do wyodrębnienia dwóch trybów orzekania zakazu prowadzenia pojazdów w charakterze środka karnego: fakultatywnego (art. 42 §1 k.k.) oraz obligatoryjnego (art. 42 §1a-4 k.k.). W pierwszym wypadku orzeczenie zakazu pozostawione jest swobodnemu uznaniu sądu, w drugim zaś o jego wymierzeniu przesądza ustawa. W skrócie stwierdzić można, iż przesłankami fakultatywnego orzekania zakazu prowadzenia…

Rozwód małżonków mieszkających poza granicą Polski
8 marca 2022
Sprawy rozwodwe

W obecnych realiach coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której to małżonkowie wyjeżdżają za granicę i tam przenoszą swój ośrodek życiowy. Kiedy jednak dochodzi do rozpadu związku, pojawia się pytanie „gdzie przeprowadzić rozwód?”. Istotne znaczenia dla powyższego zagadnienia ma art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on bowiem, iż: § 1. Sprawy małżeńskie oraz…

Dozór elektroniczny za granicą, czyli alternatywny sposób wykonania kary pozbawienia wolności poza Polską
3 sierpnia 2021

Skazani prawomocnym wyrokiem sądu polskiego na karę pozbawienia wolności czasami chcieliby ją odbyć w innym kraju niż w Polsce. Można wyróżnić dwa powody takiej decyzji. Pierwsza sytuacja dotyczy skazanych obywateli polskich, których rodziny mają miejsce zamieszkania w innym kraju lub sami skazani wyprowadzili się poza granice Polski i tam prowadzą swoje życie. Druga sytuacja może…

Kontakty z dzieckiem, a rozwód
5 maja 2020

Podczas toczącej się sprawy rozwodowej strony mają do czynienia z wieloma trudnymi aspektami, które wymagają rozstrzygnięcia przez sąd. Jednym z nich niewątpliwie jest uregulowanie kontaktów z ich dziećmi. Rzecz jasna sytuacja nie jest problematyczna, jeśli rozwodzący się małżonkowie nie pozostają w konflikcie między sobą, a kwestie kontaktów z dziećmi są bezsporne. Niemniej takie sytuacje bywają…