Podwyższenie alimentów na dziecko – wszystko co musisz wiedzieć!

25 października 2022
Podwyższenie alimentów

Rodzic, który nie mieszka na co dzień z dzieckiem, ma obowiązek partycypowania w kosztach jego utrzymania. Realizacji tego celu służą regularnie opłacane świadczenia alimentacyjne. Warto dowiedzieć się, w jakich okolicznościach można ubiegać się o ich podwyższenie.

Rozstanie rodziców wychowujących wspólne potomstwo nie powinno wpływać na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny. Dlatego osoba wyprowadzająca się z domu na skutek rozwodu lub zakończenia relacji partnerskiej musi liczyć się z koniecznością regularnego opłacania świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Jeśli wychowujesz samotnie syna lub córkę, pamiętaj, że zasądzenie alimentów na podstawie złożonego pozwu nie oznacza braku możliwości starania się o ich podwyższenie w określonych okolicznościach. Jeśli chcesz poznać więcej informacji na ten temat, przeczytaj artykuł!

Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice zobligowani są do pokrywania kosztów utrzymania dziecka do momentu, gdy będzie w stanie robić to samodzielnie. Wysokość świadczenia alimentacyjnego do zapłaty ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. Sąd bierze pod uwagę dwie kwestie. W pierwszej kolejności są to usprawiedliwione potrzeby majątkowe małoletniego rozumiane jako wydatki na zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego. Do tej kategorii nakładów pieniężnych zalicza się w szczególności koszty zakupu:

 • żywności;
 • lekarstw;
 • odzieży i obuwia;
 • materiałów szkolnych i edukacyjnych;
 • środków czystości.

Do podstawowych kosztów utrzymanie dziecka należą także opłaty za wizyty u lekarza, zajęcia dodatkowe oraz wyjazdy wakacyjne. Wysokość alimentów zależy również od majątkowych możliwości zobowiązanego.

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

Pobierasz świadczenia alimentacyjne na potomstwo? Na ich ewentualne podwyższenie możesz liczyć tylko w określonych okolicznościach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy Twój były partner został zobowiązany do zapłaty alimentów na podstawie wydanego przez sąd wyroku. Jeśli w tej sprawie doszliście do porozumienia bez formalnego orzeczenia sądowego, nie masz możliwości starania się o zmianę wysokości świadczenia na rzecz dziecka. W tych okolicznościach musisz najpierw zadbać o uregulowanie wszelkich kwestii dotyczących obowiązku alimentacyjnego poprzez złożenie stosownego pozwu.

Argumenty przemawiające za podwyższeniem alimentów

Co do zasady, podwyższenie alimentów jest możliwe wtedy, gdy od poprzedniego wyroku zmianie uległy usprawiedliwione potrzeby małoletniego. Może to być związane np. z:

 • poważną chorobą bądź wypadkiem i koniecznością przeprowadzenia specjalistycznego leczenia;
 • zwiększeniem kosztów wyżywienia;
 • rozpoczęciem dojazdów do szkoły;
 • zapisaniem się na dodatkowe zajęcia.

Ponadto na wyższe świadczenie alimentacyjne można liczyć także wówczas, gdy sytuacja majątkowa zobowiązanego zmieniła się na lepsze. Zazwyczaj dzieje się tak w przypadku:

 • zatrudnienia w lepiej płatnej pracy;
 • uzyskania podwyżki wynagrodzenia;
 • otrzymania spadku albo darowizny;
 • wygranej na loterii.

Istotną rolę przy ustalaniu wysokości alimentów do zapłaty odgrywają także możliwości finansowe opiekuna zajmującego się na co dzień potomkiem.

Pozew o podwyższenie alimentów

Polskie prawo daje rodzicom możliwość wytoczenia powództwa o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego. Można to zrobić na podstawie stosownego wniosku złożonego do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub opiekuna objętego wspomnianym obowiązkiem. W dokumencie poza danymi osobowymi stron należy wykazać wszystkie okoliczności przemawiające za zasadnością ubiegania się o uzyskanie pomocy finansowej w wyższej niż dotychczas kwocie. Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć razem ze zgromadzonym materiałem dowodowym świadczącym o słuszności wyszczególnionych w piśmie tez.

Sprawy o podwyższenie alimentów w pigułce

Jeśli pobierasz świadczenia alimentacyjne na dziecko, musisz wiedzieć, że w pewnych sytuacjach przysługuje Ci prawo starania się o zmianę ich wysokości. Organ sądowy rozpatrujący sprawę może przychylić się do przedstawionych we wniosku tez, gdy poprawiła się sytuacja majątkowa rodzica zobowiązanego lub zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego uległ poszerzeniu. Jeśli wcześniej sąd ustalił wysokość alimentów na określoną kwotę, w wielu przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o podwyższenie świadczenia.