Umieszczenie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Długów
22 maja 2013

W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorcy wzywający do zapłaty bardzo często umieszczają w treści pisma ostrzeżenie o przekazaniu informacji o nierzetelnym kontrahencie do Krajowego Rejestru Długów. Nie każdy wierzyciel jednak wie, że aby skutecznie przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, konieczne jest spełnienie szeregu ustawowych wymogów. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie…

Umowa między wspólnikiem a jednoosobową spółką z o.o.
19 maja 2013

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych [k.s.h.] spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa (czyli spółka z o.o. lub spółka akcyjna), której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza. W praktyce bardzo często dochodzi do zawiązania jednoosobowej spółki z o.o. Powyższe rozwiązanie jest wybierane bardzo często przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które…

Zdrada małżeńska jako podstawa rozwodu z orzeczeniem o winie
16 maja 2013

Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [k.r.o.] orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Powyższe orzeczenie zostaje przez Sąd zamieszczone w sentencji wyroku. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której oboje małżonkowie godzą się na rozwód bez orzekania o winie. Przypisanie małżonkowi winy w spowodowaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki…

Co zrobić, gdy dłużnik nie płaci?
15 maja 2013

Zgodnie z treścią art. 476 Kodeksu cywilnego dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Wyjątek stanowi opóźnienie w spełnieniu świadczenia będące następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W praktyce największą bolączką wierzyciela jest dłużnik, który…